The Wild Goose Lake

A gangster on the run sacrifices everything for his family and a woman he meets while on the lam.

Casts: Ge Hu, Lun-Mei Kwei, Fan Liao, Regina Wan, Dao Qi, Jue Huang, Zeng Meihuizi, Yicong Zhang, Yongzhong Chen, Chloe Maayan
Director: Diao Yi'nan, Yi'nan Diao
Countrys: China,France

Watch The Wild Goose Lake

Video Trailer

More Details

Score Rating Count Release Date RunTime
6.7 3,612 2019-12-06 113